Obsługa kadrowo-płacowa

  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kart przychodów pracowników,
  • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób
    fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne
    i zdrowotne pracowników i zleceniobiorców,
  • sporządzanie deklaracji i informacji.