Usługi księgowe

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
    niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT)
  • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.